Rubriky

Novela Ústavy o vysílání vojáků do zahraničí, bez předchozího souhlasu Parlamentu, je krok správným směrem.

Tento týden předložila vláda návrh na změnu ústavy. Tato novela by měla umožnit vyslání vojáků do zahraničí bez předchozího schválení parlamentu. Novela má podporu vládních i opozičních stran. Klasicky proti jsou komunisté a SPD. Pan Okamura pronesl ve sněmovně emotivní projev. V tomto svém vystoupení, tak jak je u něj zvykem splácal hrušky s jablky, bez nějaké hlubší myšlenky. Začal ohrožením demokracie, pak se pustil do humanitární armády a dostal se až k myšlence toho, abychom do zahraničních misí vysílali místo vojáků inženýry a stavební dělníky. Projevy pana Okamury mi stále více připomínají projevy komunistického ministra Zdenka Nejedlého. Také nikdo nevěděl, co vlastně chce říct. Každopádně jak SPD tak Komunisté se točí na článku 43 Ústavy.  Co vlastně článek 43 Ústavy říká?

Čl. 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.

(3) Parlament vyslovuje souhlas

a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,

b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,

nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.

(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,

b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,

c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.

(5) Vláda dále rozhoduje

a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky,

b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.

(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory. Zvýše uvedeného je zřejmé, že již nyní má vláda možnost vyslat vojáky do zahraničí na dobu 60 dnů, ale za taxativně vymezených podmínek a potřebuje souhlas obou komor Parlamentu. Tento článek v Ústavě je starý téměř dvacet let a situace se od té doby poněkud změnila. Novela umožní vládě vyslat do zahraničí síly rychlé reakce i bez předchozího souhlasu parlamentu, ovšem s tím, že Parlament musí toto rozhodnutí zpětně ratifikovat. Cílem této novely je umožnit vládě rychle reagovat na situaci, kdy by byla  potřeba okamžité reakce na zhoršenou bezpečnostní situaci. Typicky by se mohlo jednat o záchranu českých občanů v zahraničí. V takovémto případě se hraje o čas a každá hodina může rozhodovat životě nebo smrti českých občanů. A i když by obě komory parlamentu jednaly ve zkráceném řízení, tak bychom ztráceli čas. Další výhodu vidím v tom, že pokud by tato novela prošla, tak by se mohlo podařit danou operaci utajit. Což je základem pro akce tohoto typu a při vší úctě k našim zákonodárcům tak Parlament je děravý jako síto a pravděpodobnost, že tato velmi utajená informace „vyteče“ ven, je velká. Přestože nejsem krokům stávající vlády příliš nakloněn, tak v tomto s vládou naprosto souhlasím a věřím, že novela bude schválena oběma komorami Parlamentu.

zdroj: https://www.securitymagazin.cz/defence/budeme-vysilat-vojaky-na-zahranicni-mise-bez-souhlasu-parlamentu-komentar-lumira-nemce-1404064741.html