Obchodní podmínky

THOR střelecký spolek, z.s.

IČ: 065 82 184

se sídlem Byseň 11, 273 79 Tuřany

pro nabízení aktivit prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.thortac.com

Úvodní ustanovení

THOR střelecký spolek, z.s., IČ: 065 82 184, se sídlem Byseň 11, 273 79 Tuřany (dále jen „spolek“) je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili váleční veteráni k aktivní činnosti na ochranu práv válečných veteránů, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany práv válečných veteránů a provozování sportovní a branné činnosti, zejména střelby, bojových sportů a sebeobrany. Základními cíli spolku a předmětem jeho činnosti jsou:

 1. podpora života válečných veteránů,
 2. poskytování bezplatného poradenství válečným veteránům,
 3. provozování sportovní činnosti, zejména střelba, bojové sporty a sebeobrana,
 4. praktická činnost ve spolupráci s orgány státní správy a jinými subjekty,
 5. organizování kampaní a petičních akcí za práva válečných veteránů,
 6. příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
 7. realizace osvětové činnosti,
 8. příprava a podpora mládeže v branných činnostech a sportech,
 9. příprava a organizace táborů se zaměřením na brannou výchovu mládeže a přípravu k obraně vlasti,
 10. další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

Spolek neprovozuje podnikatelskou činnost a všechny ceny uváděné na internetové adrese www.thortac.cz (dále jen „webová stránka“) jsou cenami odpovídajícími nákladům vzniklým spolku na realizaci základních cílů spolku.

Tyto obchodní podmínky spolku upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti spolku a jiné fyzické osoby, která není členem spolku, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi spolkem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „příjemce“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může spolek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace příjemce provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může příjemce provádět objednávání aktivit (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je příjemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je příjemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené příjemcem v uživatelském účtu a při objednávání aktivit jsou spolkem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Příjemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Příjemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Spolek může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy příjemce svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy příjemce poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Příjemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení spolku, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace aktivit umístěná ve webovém rozhraní spolku je informativního charakteru a spolek není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto aktivit. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní spolku obsahuje informace o aktivitách, a to včetně uvedení cen jednotlivých aktivit a storno poplatků. Ceny aktivit jsou uvedeny včetně všech daní a všech souvisejících poplatků. Ceny aktivit zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní spolku. Tímto ustanovením není omezena možnost spolku uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání aktivit vyplní příjemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní spolku. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávané aktivitě (objednávanou aktivitu „vloží“ příjemce do elektronického nákupního košíku webového rozhraní spolku),
 2. způsobu úhrady kupní ceny aktivity (dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávku odešle příjemce spolku kliknutím na tlačítko „objednat“. Spolek neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení příjemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty příjemce uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa příjemce“).

Spolek je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství aktivit, výše kupní ceny) požádat příjemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi spolkem a příjemcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je spolkem zasláno příjemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty příjemce.

Příjemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé příjemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí příjemce sám.

Cena aktivit a platební podmínky

Cenu aktivit dle kupní smlouvy příjemce hradí bezhotovostně prostřednictvím platebního systému. Tímto ustanovením není omezena možnost spolku a příjemce sjednat individuální platební podmínky.

Příjemce je povinen uhrazovat kupní cenu aktivit společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek příjemce uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet spolku.

Storno aktivity

Příjemce je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 14 pracovních dní před sjednaným termínem aktivity (a to v pracovní době od 8 do 16 hod).

Pokud příjemce poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a aktivita bude zrušena později než v uvedené lhůtě, uplatní se následující pravidla:

 1. pokud bude aktivita zrušena nejpozději 7 pracovních dní před sjednaným termínem aktivity, spolek příjemci vrátí 50 % z ceny aktivity;
 2. pokud bude aktivita zrušena nejpozději 3 pracovních dní před sjednaným termínem aktivity, spolek poskytne příjemci slevu 500 Kč na aktivitu v jiném termínu.

Pokud příjemce poruší svou smluvní povinnost a aktivita bude zrušena později než 3 pracovní dny před sjednaným termínem aktivity nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce povinen zaplatit spolku smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat ceně aktivity. Jakékoliv takto vybrané smluvní pokuty budou spolkem využity k realizaci jeho základních cílů.

Spolek je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem aktivity (a to v pracovní době do 16 hod). Příjemce má v takovém případě právo sjednat si termín nový, zvolit si jinou aktivitu a doplatit rozdíl v ceně, nebo mu budou peníze vráceny zpět na účet.  Příjemce nemá v tomto případě právo na náhradu škody.

U některých aktivit platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na prezentaci dané aktivity.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Spolek není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů příjemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů spolkem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Příjemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní spolku) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat spolek o změně ve svých osobních údajích.

Příjemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje spolku: adresa pro doručování Byseň 11, 273 79 Tuřany, adresa elektronické pošty lumir.nemec@gmail.com, telefon 608 304 021.

V Tuřanech dne 23. listopadu 2017

Bc. Lumír Němec,

předseda

THOR střelecký spolek, z.s.