Bezpečnostní pracovník

BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK Ochrana majetku, osob a zdraví

Bezpečnostní pracovník zajišťuje ostrahu a ochranu majetku, osob a chráněných zájmů klienta podle rámcových pokynů a norem. Spolupracuje při pátrání po osobách a věcech, odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta a shromažďuje informace o důkazech.

Pracovní činnosti:

 • Krátkodobé plánování, operativní řízení a kontrola činnosti malých skupin pracovníků.
 • Koordinace různých druhů bezpečnostních činností v zadaném rámci působnosti.
 • Vypracování pracovních postupů pro konkrétní bezpečnostní činnost.
 • Identifikace potřeb včetně personálního, materiálního a technického zabezpečení konkrétní bezpečnostní činnosti.
 • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel.
 • Provádění činností spojených se zajišťováním bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti informací na svěřeném úseku.
 • Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škod a ztrát na majetku a zdraví osob včetně zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby apod. a následná součinnost s nimi.
 • Spolupráce při pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky.
 • Spolupráce při prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod, zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií a odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Spolupráce na zpracování a přípravě dokumentace pro všechna řízení před úřady a soudy.
 • Součinnost s vymezenými osobami a předávání informací.
 • Vedení a vyhodnocení služebních záznamů, vyhotovení situačních hlášení a protokolů s využitím výpočetní a záznamové techniky a fotodokumentace.
 • Provádění dopravně regulačních opatření uvnitř objektů včetně objektů kritické infrastruktury se zaměřením na odhalení bezpečnostních rizik na svěřeném úseku.

Délka kurzu je 20 hodin teorie formou prezenční výuky. Ve výjimečných případech ovlivněných např. COVID-19 pak distanční výukou.

Kurz je určen pro všechny skupiny zájemců.

Cena kurzu je 15 000 Kč na osobu.

Kurz je možné hradit z fondu FKSP

Přihláška na kurz: info@thoracademy.cz

Přihlaste se

  Přihláška na kurz Bezpečnostní pracovník