Rekvalifikační kurz – Strážný

Akreditovaný kurz hradí Úřad práce
a Armáda ČR v případě ukončení služebního poměru vojáka

Rekvalifikační kurz – Strážný
(profesní kvalifikace, kód: 68-008-E)

Číslo akreditace MŠMT ČR – MSMT-11840/2021-3

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr: ostraha majetku a osob

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté (NSP 2)

 

Upozornění: Získaná rekvalifikace je předpoklad pro práci u Městské policie

Charakteristika

Strážný provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti.

Pracovní činnosti po absolvování rekvalifikačního kurzu

 • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel a provádění dopravně-regulačních opatření uvnitř objektů.
 • Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů.
 • Provádění jednoduchých činností k zajištění bezpečnosti a základních úkonů ke snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob podle instrukcí a pokynů.
 • Provádění jednoduchých činností k zajištění pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků a zábav podle instrukcí a pokynů.
 • Provádění základních činností při součinnosti s Policií ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními prvky IZS a určenými osobami.
 • Obsluha mechanických a elektrických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů a jejich využívání k ostraze a ochraně majetku a osob.
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků (služební pes, zbraně včetně střelných, spojovací, osvětlovací prostředky, detektory apod.).
 • Vybírání vstupních a vjezdových poplatků, parkovného apod.
 • Vedení dokumentace o průběhu služby, pořizování záznamů o provedených úkonech a zjištěních a vedení stanovené evidence.

Cena akreditovaného kurzu: 25 000,- Kč

Délka kurzu: teorie – 44 hodin, praxe 21 hodin 

Odkaz na Národní soustavu povolání: https://nsp.cz/jednotka-prace/strazny

Přihláška na kurz: info@thoracademy.cz

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky, pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení). Více informací

Přihlaste se

  Přihláška do rekvalifikačního kurzu Strážný