Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby THOR střelecký spolek, z.s., IČ: 065 82 184, se sídlem Byseň 11, Tuřany, PSČ: 273 79 (dále jen „spolek“), v s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával, uchovával a případně poskytoval třetím osobám mé osobní údaje, a to pro níže uvedené účely:

  1. za účelem účasti na kurzech organizovaných spolkem či k vystavení příslušných certifikátů,
  2. pro marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování příjemce za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je příjemce kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
  3. účely analýz osobních údajů příjemců umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních příjemců a určitých skupin příjemců (tzv. direct mailing);
  4. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností příjemce obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

Osobními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, číslo zbrojního průkazu, apod.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých instruktorů, a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li příjemce, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Příjemce má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.