Bezpečnost znamená omezení

Brutální útok aktivního střelce na Fakultu filozofické Univerzity Karlovy ukázal, jak je společnost zranitelná a není dostatečně připravena proti těmto druhům útoku. A to i přesto, že se bezpečnostní aparát intenzivně zabývá odhalováním a bojem proti těmto aktivitám. Zásadní problém v předcházení teroristických útoků na měkké cíle nebo útoků aktivních střelců je v záměru útočníků. A ten je jediný. Pozabíjet co největší množství osob v co nejkratším čase. Podle toho si vybírají své cíle jako jsou školy, univerzity, zdravotní střediska, obchodní centra nebo koncertní sály a další.  Tedy místa kde se pohybuje velké množství nechráněných osob a tyto objekty jsou minimálně zabezpečeny.  Mají tedy obrovský výběr míst, kde mohou zaútočit a není v silách bezpečnostního aparátu zajistit 100% bezpečnost. A i když navýšíme počet policistů na trojnásobek, tak nikdy nemůžou být všude a nebudou schopni včas zabránit těmto činům. Je proto nutné si uvědomit, že část odpovědnosti za svou bezpečnost musí organizace i lidé přijmout sami na sebe. Nikdy nebudeme mít garantovánu absolutní ochranu, a proto je důležité abychom nebyli bezmocní a nezůstávali pouze pasivními diváky. Zvýšená ostražitost, odpovídající reakce a zlepšování bezpečnostních opatření nám mohou pomoci minimalizovat riziko a připravit se na případné krizové situace.

Bezpečnost je jedním z nejdůležitějších aspektů moderní společnosti. Každý, kdo spravuje nebo provozuje objekt, musí brát v úvahu bezpečnostní hrozby a přijímat opatření k minimalizaci rizik. Nicméně, bezpečnost nemůže existovat bez určité míry omezení. Je důležité najít vyvážený přístup mezi ochranou a omezeními, aby bylo dosaženo efektivního zabezpečení. Mnoho lidí má odpor k bezpečnostním opatřením. Připadají jim zbytečná, omezují jejich osobní svobody a odmítají se jim podrobovat. Tak jak se situace vyvíjí budeme si muset vybrat. Buď budeme částečně omezení, ale budeme ve větším bezpečí nebo se budeme pohybovat absolutně volně a přijmeme ten fakt, že čas od času se situace, k jaké došlo na FFUK může zopakovat. Jako příklad, kde se všichni, kdo chceme cestovat podrobujeme dobrovolně bezpečnostním opatřením je letiště. Letiště je vysoce citlivým místem, které musí být chráněno před teroristickými útoky a jinými nebezpečími. Proto jsou zde prováděny přísné bezpečnostní kontroly, jako například skenování zavazadel a osob, omezení množství tekutin a předmětů, které cestující mohou přenášet. A nikomu to nepřijde divné, nikdo nevznáší odpor a nikdo se nedožaduje vstupu do letadla bez prohlídky. Proč? Protože chceme být v bezpečí a co nejvíce eliminovat riziko pádu z výšky 10 000 m. A stejným způsobem bychom měli přistupovat i k bezpečnostním opatřením chránícím veřejné instituce nebo jiné organizace.

 

 

Naše společnost Thor Tactical se tématikou zabezpečení měkkých cílů a školeními, jak se bránit proti teroristickému útoku nebo útoku aktivního střelce zabývá od roku 2015. V naší činnosti se zaměřujeme na dva hlavní směry, je to příprava osob a zabezpečení objektu institucí. Nutno dodat, že k dosažení co největší bezpečnosti musí jít tyto činnosti ruku v ruce. V naší činnosti využíváme našich praktických zkušeností, které jsme získali dlouholetou službou v ozbrojených sborech a spoluprací se zahraničními partnery.

 

Školení osob

 

Kurzy se zaměřením „Jak jednat v případě útoku aktivního střelce nebo teroristického útoku“ jsou důležitým prvkem v rámci ochrany před útoky na měkké cíle. Tyto kurzy poskytují lidem nezbytné dovednosti a vědomosti, které jim mohou pomoci zabránit zraněním nebo smrtelným následkům v případě útoku aktivního střelce.

 

Několik důvodů, proč je tento kurz důležitý.

 

Rychlá reakce: Kurzy učí účastníky, jak co nejrychleji reagovat na hrozbu útoku aktivního střelce. Je vytvořený akční plán, který je jednoduchý a snadno zapamatovatelný, což zvyšuje šance na přežití.

Sdělení a informace: Kurzy poskytují účastníkům důležité informace o taktice a chování útočníka. Tato informace je klíčová pro pochopení, jak se v takové situaci chovat a jak zvýšit svou bezpečnost.

Pomáhají zbavit se paralyzujícího strachu: Školení odstraňuje paralyzující strach a dává účastníkům pocit kontroly a sebejistoty. Tím se zlepšuje schopnost rychlého a efektivního rozhodování v krizových situacích.

Zlepšuje spolupráci: Kurzy také zdůrazňují důležitost spolupráce a komunikace mezi jednotlivými osobami v místě útoku. Týmová spolupráce a koordinace mohou hrát klíčovou roli při minimalizování nebezpečí a ochraně životů.

Prevence a odhalování: Kurzy také vzdělávají účastníky o předcházení a odhalování potenciálních hrozeb. Lidé se učí rozpoznávat podezřelé situace a chování a hlásit je příslušným bezpečnostním složkám.

 

Kurz “ Jak jednat v případě útoku aktivního střelce nebo teroristického útoku “ není však jen o poskytování informací, ale také o praktických cvičeních, které simulují skutečné situace a připravují účastníky na stresové prostředí útoku aktivního střelce. To umožňuje lidem, aby si osvojili nezpochybnitelné dovednosti a přístupy potřebné k překonání krize.

 

 

Zabezpečení objektu organizace

 

Zabezpečení objektu před útokem aktivního střelce je komplexní záležitost, která vyžaduje kombinaci technického vybavení, bezpečnostních opatření a postupů. Prvním krokem v zabezpečování objektů je posouzení rizik a provedení bezpečnostní analýzy. Tato analýza pomáhá identifikovat slabá místa a vzájemné souvislosti různých faktorů, které by mohly zvýšit pravděpodobnost útoku aktivního střelce. Na základě této analýzy lze následně vyvinout strategii zabezpečení, která je přizpůsobena specifickým potřebám objektu. Nikdy nebudeme mít absolutní jistotu, ale správná bezpečnostní opatření mohou výrazně zvýšit úspěšnost takové prevence. Zvýšením zabezpečení objektu se omezí počet potenciálních terčů pro teroristy a ztíží se jim provedení útoku. Pokud by však k útoku přece jen došlo, správně navržená a implementovaná bezpečnostní opatření mohou minimalizovat materiální i osobní ztráty.

 

Cílem navrhovaných bezpečnostních opatření je co nejvíce snížit riziko napadení a zvýšit schopnost ochrany měkkého cíle. V dnešní době existují technologie a bezpečnostní prostředky, které mohou významně zvýšit obranyschopnost měkkých cílů. Jedná se však o velmi nákladné zařízení a pouze malé procento společností a veřejných institucí má možnost provést tyto investice do bezpečnosti.  Proto se snažíme v našich doporučeních vycházet ze stávajícího stavu a zvýšit obranyschopnost měkkého cíle jednoduchými bezpečnostními opatřeními a procedurami.

 

ODSTRAŠENÍ

Do této kategorie patří celá řada preventivních bezpečnostních opatření, která vedou k tomu, že si útočník nezvolí chráněný cíl. V zájmu chráněného subjektu je působit na veřejnost bezpečně jako subjekt, kde jsou procedury, vstupy i personál pod kontrolou. Zvláště při obraně proti terorismu jsou preventivní opatření klíčová.

ODHALENÍ

Včasná detekce je zajišťována personálem, který využívá technologické prvky, jako jsou kamerové systémy, alarmy apod. Metodou často využívanou u objektů ohrožených fyzickým násilím je detekce podezřelého chování a předmětů přímo bezpečnostním personálem.

REAKCE 

V případě násilných útoků je velmi důležité, aby osoby, které jsou v době útoku poblíž, reagovaly okamžitě tak, aby předešly zbytečným obětím. Efektivní reakce na násilné útoky je téměř výhradně v rukách přítomného personálu.

ZMÍRNĚNÍ DOPADU

Když je již po útoku a situaci přebírají bezpečnostní složky IZS, nastává fáze, kdy je možné učinit řadu kroků ke zmírnění dopadu.

 

Žádná strategie zabezpečení není dokonalá a proti útokům nemůže být poskytnuta absolutní ochrana. Útočníci jsou vynalézaví a neustále se vyvíjejí nové hrozby. Proto je nezbytné pravidelně a systematicky revidovat a aktualizovat strategii zabezpečení na základě nových poznatků o hrozbách a technologiích. Průběžné hodnocení a aktualizace zabezpečení objektu je klíčové pro udržení účinnosti ochranných opatření. To zahrnuje pravidelné zhodnocování hrozeb a bezpečnostních rizik, průzkum nových možností technologií a bezpečnostních opatření, a přizpůsobení strategie a opatření na základě nových informací.